Giấy chứng nhận

Chúng tôi có chứng chỉ BẰNG SÁNG ISO 9001 và các chứng chỉ khác.Danh dự công ty

Doanh nghiệp công nghệ cao trọng điểm cấp quốc gia của Trung Quốc
Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật Ninh Ba